Służba radiokomunikacyjna amatorska

Egzaminy na świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.

Obsługiwanie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych wymaga posiadania świadectwa operatora urządzeń radiowych (art. 149 i art. 150 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).

Świadectwa wydaje Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu z wiadomości i umiejętności osoby ubiegającej się o takie świadectwo.

Rodzaje i wzory świadectw operatora urządzeń radiowych oraz zakres wymogów egzaminacyjnych określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz.U. Nr 206, poz. 1290).


Rodzaje wydawanych świadectw

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych, w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej wydawane będą dwa rodzaje świadectw:

Osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminu składa Prezesowi UKE pisemny wniosek o wydanie świadectwa operatora urządzeń radiowych w termine co najmniej 14 dni przed wskazanym we wniosku terminem egzaminu.

Wydane na podstawie dotychczasowych przepisów świadectwa klasy B i D zachowują ważność, i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej (Dz.U.223 poz.1472) uprawniają do uzyskania odpowiednio pozwolenia kategorii 1 (świadectwo kl. B) oraz pozwolenia kategorii 3 (świadectwo kl. D).


Opłaty za egzamin i świadectwa

1.Wysokości opłat za egzamin na świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej:

a) świadectwo klasy A operatora urządzeń radiowych - 50 zł,
b) świadectwo klasy C operatora urządzeń radiowych - 25 zł,

2. Wysokości opłat za wydanie świadectwa operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej:

a) świadectwa klasy A - 25 zł,
b) świadectwa klasy C - 15 zł,

3. Wysokość opłaty za wydanie duplikatu świadectwa wynosi 15 zł.

4. Wysokość opłaty za wymianę świadectwa wynosi 15 zł.

5. Opłata za przystąpienie do egzaminu poprawkowego wynosi 50% kwoty określonej w pkt 1.

6. Za egzamin i za wydanie świadectwa należy dokonać wpłaty na poniższe konto:

Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa
NBP O/O Warszawa
49 1010 1010 0060 4413 9150 0000

Obowiązkowo należy podać tytuł wpłaty: za egzamin i wydanie świadectwa kl. .... w Sł. AMAT


Nowy sposób egzaminowania

Dla zapewnienia przejrzystości systemu egzaminowania oraz umożliwienia zapoznania się z formą egzaminowania osobom zainteresowanym przystąpieniem do egzaminu, w załączniku "Pytania egzaminacyjne" zamieszczamy pytania wraz z trzema odpowiedziami, z których tylko jedna jest poprawna (poprawna odpowiedź zaznaczona przez podkreślenie). Pytania odpowiadają wymaganiom egzaminacyjnym określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

Ze zbioru tego będą generowane losowo testy egzaminacyjne indywidualne dla każdego egzaminowanego - 5 pytań dla każdego z czterech przedmiotów egzaminacyjnych, łącznie 20 pytań. Zasady oceny określone są w § 19 w/w rozporządzenia.


Sekretariat Komisji Egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej znajduje się w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w Warszawie przy ul. Kasprzaka 18/20.

Przewodniczącym Komisji jest Pan dr Wiktor Sęga.

Sekretarzem Komisji jest Pan Marek Ambroziak

tel.: 022 53 49 180
fax: 022 53 49 175
e-mail: M.Ambroziak@uke.gov.pl