ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 5 grudnia 2008 r.

w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej

(Dz. U. Nr 223, poz. 1472 z dnia 18 grudnia 2008 r.)

Na podstawie art. 148 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa, zgodnie z Regulaminem Radiokomunikacyjnym, stanowiącym dokument uzupełniający Konstytucję i Konwencję Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, sporządzone w Genewie dnia 22 grudnia 1992 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 10, poz. 111 i 112), a także z zaleceniem T/R 61-01 Europejskiej Konferencji Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych, zwanej dalej "CEPT":

1) rodzaje pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na używanie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, zwanych dalej "pozwoleniami";

2) wymagania niezbędne do uzyskania pozwoleń;

3) okresy ważności pozwoleń.

§ 2.

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) radiostacja amatorska - urządzenie radiowe nadawcze lub nadawczo-odbiorcze wraz z systemem antenowym używane w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej;

2) radiostacja amatorska bezobsługowa - automatyczną radiostację amatorską;

3) świadectwo - odpowiedniej klasy świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz. U. Nr 206, poz. 1290);

4) świadectwo równoważne - świadectwo zgodne z zaleceniem CEPT T/R 61-02 (HAREC) wydane przez uprawniony do tego organ zagraniczny.

§ 3.

Ustala się następujące rodzaje pozwoleń:

1) pozwolenie kategorii 1 - uprawniające do używania radiostacji amatorskich pracujących:

a) z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 150 W,

b) z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 500 W

- we wszystkich zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) pozwolenie kategorii 3 - uprawniające do używania radiostacji amatorskich pracujących z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 50 W w zakresach częstotliwości 1.810-2.000 kHz, 3.500-3.800 kHz, 21.000-21.450 kHz, 28.000-29.700 kHz, 144-146 MHz, 430-440 MHz i 10-10,5 GHz przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) pozwolenie kategorii 5 - uprawniające do używania radiostacji amatorskich bezobsługowych pracujących:

a) z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 50 W dla częstotliwości poniżej 30 MHz,

b) z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 10 W dla częstotliwości powyżej 30 MHz

- we wszystkich zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) pozwolenie tymczasowe - uprawniające do używania radiostacji amatorskich pracujących we wszystkich zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wydawane w celu przeprowadzenia eksperymentu technicznego, udziału w zawodach lub konkursach międzynarodowych, przy czym maksymalna moc wyjściowa nadajnika określana jest każdorazowo w pozwoleniu i nie może przekroczyć 1.500 W.

§ 4.

1. Pozwolenie kategorii 1, o którym mowa w § 3 pkt 1 lit. a, wydaje się osobie fizycznej, która posiada:

1) świadectwo klasy A lub B operatora urządzeń radiowych lub świadectwo równoważne albo

2) pozwolenie wydane przez właściwy do tego organ zagraniczny nadające jej co najmniej uprawnienia określone w § 3 pkt 1 lit. a - jeżeli osoba ubiegająca się o pozwolenie jest obywatelem państwa niebędącego członkiem CEPT.

2. Pozwolenie kategorii 1, o którym mowa w § 3 pkt 1 lit. b, wydaje się osobie fizycznej, która posiada pozwolenie w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej co najmniej od 10 lat oraz posiada:

1) świadectwo klasy A lub B operatora urządzeń radiowych lub świadectwo równoważne albo

2) pozwolenie wydane przez właściwy do tego organ zagraniczny, nadające jej co najmniej uprawnienia określone w § 3 pkt 1 lit. b - jeżeli osoba ubiegająca się o pozwolenie jest obywatelem państwa niebędącego członkiem CEPT.

§ 5.

Pozwolenie kategorii 3 wydaje się osobie fizycznej, która posiada świadectwo klasy C lub D operatora urządzeń radiowych.

§ 6.

Pozwolenie kategorii 5 wydaje się osobie fizycznej, która:

1) posiada pozwolenie kategorii 1 lub 2, przy czym posiadanie pozwolenia kategorii 2 upoważnia do ubiegania się o pozwolenie uprawniające do używania radiostacji amatorskiej bezobsługowej wyłącznie w zakresach częstotliwości powyżej 30 MHz;

2) ukończyła 18 lat.

§ 7.

Pozwolenie tymczasowe wydaje się osobie fizycznej, która posiada pozwolenie, o którym mowa w § 3 pkt 1 lit. b, i dołączy do wniosku o wydanie pozwolenia sporządzoną na piśmie informację o czasie, miejscu i sposobie wykorzystania radiostacji amatorskiej.

§ 8.

1. Pozwolenie kategorii 1 lub 5 wydaje się osobie prawnej, w tym terenowej jednostce organizacyjnej stowarzyszenia, a także stowarzyszeniu zwykłemu w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 766), która przedłoży pisemną zgodę właściciela lub zarządcy budynku lub innego obiektu, w którym ma być zainstalowana radiostacja amatorska, oraz zgodę osób odpowiedzialnych za pracę radiostacji:

1) dla pozwolenia kategorii 1 - zgodę trzech osób posiadających pozwolenia kategorii 1;

2) dla pozwolenia kategorii 5 - zgodę osoby posiadającej pozwolenie kategorii 1 lub 2.

2. Do wniosku o wydanie pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć pisemną zgodę jednej z osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na pełnienie funkcji kierownika radiostacji.

3. Pozwolenie tymczasowe wydaje się osobie prawnej, w tym terenowej jednostce organizacyjnej stowarzyszenia, a także stowarzyszeniu zwykłemu, określonemu w ust. 1, które posiada pozwolenie kategorii 1, o którym mowa w § 3 pkt 1 lit. b, oraz dołączy do wniosku o wydanie pozwolenia sporządzoną na piśmie informację o czasie, miejscu oraz sposobie wykorzystania radiostacji amatorskiej.

§ 9.

Pozwolenia wydaje się:

1) na okres 10 lat - w przypadku pozwoleń kategorii 1 i 3, z zastrzeżeniem pkt 2;

2) na okres 5 lat - w przypadku pozwoleń kategorii 5 oraz pozwoleń kategorii 1 dla osób prawnych, oraz pozwoleń, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2;

3) na okres nieprzekraczający 12 miesięcy - w przypadku pozwolenia tymczasowego.

§ 10.

Uzyskanie pozwolenia przez osobę, która nie ukończyła 18 lat, wymaga uprzedniego wyrażenia pisemnej zgody przez jej przedstawiciela ustawowego.

§ 11.

1. Pozwolenia upoważniające do używania urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej wydane na czas określony przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują ważność przez okres, na który zostały wydane.

2. Uprawnienia wynikające z tych pozwoleń mogą być realizowane na warunkach w nich określonych.

§ 12.

Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy tego rozporządzenia, przy czym osobom, które złożyły wnioski o wydanie pozwoleń kategorii 2 albo 4 określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w § 13, wydaje się odpowiednio pozwolenia kategorii 1 albo 3 określone w niniejszym rozporządzeniu.

§ 13.

Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej (Dz. U. Nr 168, poz. 1408).

§ 14.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.