Regulamin współzawodnictwa SP DX Maraton KF
1. W stałym współzawodnictwie pn. ”SP DX MARATON” uczestniczyć mogą wszystkie polskie radiostacje amatorskie.
2. Współzawodnictwo prowadzone jest w grupach:
A – nadawcy indywidualni,
B – radiostacje klubowe.
3. W grupach A i B prowadzona jest oddzielnie klasyfikacja na każdym z pasm, oraz łączna wielopasmowa. Na żądanie uczestnik może być klasyfikowany wyłącznie na jednym z pasm KF.
4. Podstawą do zaliczenia punktów jest posiadanie przez uczestnika karty QSL potwierdzającej łączność.
5. Zalicza się łączności zrealizowane po 9 maja 1945 roku.
6. Uczestnicy współzawodniczą w pasmach: 3.5, 7, 14, 21, 28 MHz.
7. Rodzaju emisji nie ogranicza się.
8. Zalicza się wyłącznie łączności zrealizowane przez uczestnika, pod swoim znakiem i bez pośrednictwa wszelkich translatorów naziemnych lub satelitarnych.
9. Zalicza się łączności zrealizowane z dowolnego QTH na terenie Polski.
10. Punktacja: za każdy potwierdzony kraj wg aktualnej listy SPDXC zalicza się 1 punkt, a za każdą strefę wg WAZ zalicza się 15 punktów – na każdym z pasm KF.
11. W zasadzie nie wymaga się przedstawienia kart QSL, jednakże na żądanie managera SPDXM, wskazane przez niego karty muszą być przedłożone do kontroli.
12. Zestawieni wyników sporządzane będą na koniec kwartału tj. 31 marca, 30 czerwca, 30 września, 31 grudnia każdego roku.
13. Uczestnik współzawodnictwa SP DX MARATON KF zobowiązany jest do nadesłania, uzupełnienia lub potwierdzenia swojego stanu minimum raz na trzy lata. Nie nadesłanie takiego spowoduje
pominięcie w zestawieniach SPDXM.
14. Zgłoszenie i uzupełnienia sporządzone na specjalnych drukach należy przesłać na adres Managera SPDXM. Do klasyfikacji za każdy kwartał uwzględniane będą zgłoszenia i uzupełnienia
wysłane najpóźniej w ostatnim dniu kwartału (decyduje data stempla pocztowego).
15. Pełna lista uczestników SPDXM będzie publikowana raz w roku. Zestawienia kwartalne będą obejmowały uczestników posiadających minimum 1000 punktów (dotyczy klasyfikacji
wielopasmowej).
16. Za osiągnięcie 1000 punktów przyznawany będzie uczestnikowi dyplom oraz nalepki za uzyskanie 2000, 3000, 3500, 4000 punktów.
17. Dyplom i nalepki wydawane są bezpłatnie (zwrot kosztów przesyłki pocztowej).
18. Nadzór nad współzawodnictwem SP DX MARATON sprawuje Zarząd SP DX Klubu.

UWAGI prowadzącego współzawodnictwo SP DX Maraton:
1. Druk zgłoszenia wypełniać należy starannie pismem drukowanym. Wpisywać należy pełne znaki z kart QSL.
2. Przy krajach zaliczanych okresowo (w pewnych terminach) wpisywać należy datę QSO.
3. Kopię druku zgłoszenia IDENTYCZNĄ z tą, jaka wysłana zostanie do mnie pozostawić należy sobie.
4. Przed wysłaniem zgłoszenie lub uzupełnienie należy podliczyć.
5. Druki uzupełnień NAJLEPIEJ PISAĆ ALFABETYCZNIE, w kolejności jak są w zgłoszeniach, np.: A45XR –3,5. A45XR –7, A45XR –14 itp. Ułatwi mi to wpisywanie do Waszych zgłoszeń.
7. Szczególną uwagę należy zwrócić w przypadku krajów o tym samym prefiksie np.: VP8, JD1 itp. – należy podać nazwę kraju.
8. Bardzo proszę o staranne prowadzenie ewidencji własnej, gdyż nie ma możliwości konfrontowania zapisów, a wszelkie rozbieżności zaliczane są niestety na niekorzyść uczestnika.

Prowadzącym współzawodnictwo jest Andrzej SP8FNA